BleuJay NL Champion ...
 Enter the House of Champion Akitas ...